• Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачите на комуналните дејности на Организацијата на работодавачите на Македонија склучен е Колективен договор за комуналните дејности на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 1
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувват Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  16 Пон

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението на работодавачи од заштитните друштва на Република Македонија при организацијата на работодавачи на Р.М. склучувaат Колективен договор за заштитните друштва на Македонија.

  Прочитај...
 • Screenshoot 2
  24 Чет

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 3
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 4
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...
 • Screenshoot 5
  5 Сре

  Пост прв

  СУТКОЗ на Република Македонија и Здружението хотели,ресторани и кафетерии - ХОТАМ.При Организацијата на Работодавачи на Македонија ОРМ склучувaат Колективен договор за угостителство на Република Македонија

  Прочитај...

Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално – станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Република Македонија ги претставува интересите на пет општествени дејности.

Во трите колективни договори што СУТКОЗ ги има потпишано скоро целосно се опфатени вработените во застапените дејности. Тоа се Колективниот договор за комуналните дејности на Република Македонија, Колективниот договор за заштитните друштва на Македонија и Колективниот договор за угостителство на Република Македонија.

Синдикатот на СУТКОЗ е доброволна,самостојна организација на вработените угостителството,туризмот,комунално - станбеното стопанство, занаетчиството има и заштитните друштва на Република Македонија.Формиран е на 12.02 1991 година заради изразување и остварување на посебните и колективните интереси,подобрување на економските ,социјалните,материјалните и други интереси и подобрување на правата од работен однос.

Синдикатот на СУТКОЗ ги организира сите членови кои го прифаќаат Статутот и програмата и редовно ја плаќаат синдикалната чланарина.

Синдикатот на СУТКОЗ е рамноправен член на ССМ(Сојузот на Синдикати на Македонија) и полноправен член на три меѓународни синдикални организации: PSI, EPSU и IUL.Синдикатот на СУТКОЗ се бори за:

 • Економско материјална сигурност и подобрување на економската и социјалната положба на членството преку потпишување на колективни договори
 • Подобрување на условите за работа,заштита при работа и заштита на животната и работна средина
 • Остварување на синдикалните права и слободи
 • Остварување на правата од работен однос
 • Социјален дијалог заснован врз начелата на трипартизмот
 • Демократско и хумано законодавство согласно меѓународните стандарди
 • Забрзано економско заздравување на земјата,зголемување на платите и стандард на вработените на цивилизациско ниво и достоен живот на луѓето


КАКО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА СИНДИКАТОТ НА СУТКОЗ


Синдикалното организирање и пристапување е слободно и доброволно.Можете да станете наш член доколку своерачно потпишете пристапница.За поблиски информации можете да се обратите во регионалните синдикални канцеларии во сите градови на Македонија.Пристапницата и сите информации можете да ги добите и преку нашата интернет страна.